Poniżej prezentujemy wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z procesem dochodzenia roszczeń.

Szanowni Klienci,

Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, a w szczególności chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych, spełniamy wymogi przewidziane przepisami prawa. Szanujemy Państwa prywatność, dlatego chcemy przekazać Państwu jasne i przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. W pytaniach i odpowiedziach opisujemy, jakie dane osobowe posiadamy i w jakim celu je wykorzystujemy.

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, dalej: „RODO”), zapraszamy Klientów Hoist Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do zapoznania się z treścią niniejszej  zakładki „Ochrona danych osobowych”, zawierającej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratorów oraz przysługujących Państwu uprawnień.

 1. Kto jest administratorem moich danych osobowych? 

Administratorzy danych osobowych, na podstawie Umów o powierzeniu danych osobowych, powierzyli przetwarzanie Pani/Pana danych spółce pod firmą Hoist Polska spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław, KRS: 0000536257 NIP: 8942998698 (dalej jako: „Podmiot Przetwarzający”), w celu dochodzenia przysługujących poszczególnym Administratorom roszczeń.

W zależności od przedmiotu Umowy Cesji oraz rodzaju wierzytelności, Administratorem Pana/Pani danych osobowych może być nabywca wierzytelności tj:

 • HOIST I Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 702, numer NIP 1060003155;

lub

 • HOIST II Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie (00-107), ul. Próżna 8, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1617, numer NIP 1070042180;

lub

 • Godebt 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanym do Rejestru Funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 707 posiadającym numer REGON 146037010;

lub

 • Hoist Finance AB (publ), z siedzibą w Stockholmie address Box 7848, 103 99, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Swedish Companies Registration pod numerem 556012-8489;
 • PRIME Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, REGON 147125756, zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 706,;

lub

 • GODEBT HIPO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie (00-193 Warszawa) przy ulicy Stawki 2, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 997; 
 1. Skąd mogę się dowiedzieć kto jest Administratorem moich danych osobowych? 

Spółka Hoist  Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością każdorazowo w treści kierowanych do Klientów zawiadomień o dokonanej Cesji Wierzytelności, informuje kto jest podmiotem pełniącym funkcję Administratora danych osobowych, w stosunku do danych osobowych Klienta.

Ponadto  Klient może uzyskać dodatkową informację kierując zapytanie na:

adres e-mail: ochronadanych@hoistfinance.com,

numer telefonu: 71 729 39 49,

adres do korespondencji listownej: Hoist Polska Sp. z o.o. Ul. Gen. Józefa Bema 2 Wrocław,

 1. Z kim mogę się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych? 

Wszelkie sprawy oraz zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz Podmiot Przetwarzający należy kierować na poniższy adres, a od dnia 25 maja 2018 r. do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres e-mail: ochronadanych@hoistfinance.com,

numer tel: 71 729 39 49

 1. Jaki jest zakres przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane podstawowe (imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, narodowość, data urodzenia), dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące stosunków umownych, dane zadłużenia w tym historia spłat i numery rachunków bankowych, dane dotyczące postępowań sądowych i egzekucyjnych, dane dotyczące sytuacji majątkowej, dane dotyczące zatrudnienia i miejsca pracy, dane osób kontaktowych, dane pełnomocników (imię i nazwisko, adres, NIP, REGON).

Podczas rozmów i kontaktu z klientem tworzymy notatki, które mogą zawierać inne podane przez Panią/Pana informacje niezbędne celem dochodzenia roszczeń, a także informacje dostarczone bezpośrednio przez Panią/Pana przy użyciu formularzy zamieszczonych na stronie internetowej http://hoistfinance.pl/kontakt/.

 1. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez administratora? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  i i związanych bezpośrednio z dochodzeniem względem Pani/Pana roszczeń wynikających z zawartej przez Panią/Pana umowy, a które przysługują Administratorowi na podstawie Umowy Cesji. Ponadto, jeżeli Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest fundusz inwestycyjny, przetwarza on dane osobowe także w celu  zarządzania wierzytelnościami sekurytyzowanymi.

 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora? 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  oraz art. 193 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, który stanowi, że Fundusz sekurytyzacyjny oraz podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe dłużników sekurytyzowanych wierzytelności jedynie w celach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami sekurytyzowanymi.

 1. Jakie prawnie uzasadnione interesy przysługują Administratorowi?

W wyniku zawarcia Umowy Cesji Administrator wstąpił w uprawnienia wierzyciela pierwotnego i może dochodzić wobec Pani/Pana roszczeń wynikających z warunków zawartej przez Panią/Pana Umowy Klienta. Roszczenia te dotyczą w szczególności zaciągniętych przez Panią/Pana zobowiązań finansowych.

 1. Komu przekazywane są dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Hoist Finance oraz podmiotom świadczącym niezbędne usługi prawne, administracyjne, rachunkowe oraz związane z utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, w celach związanych z dochodzeniem roszczeń przez Administratora.

 1. Czy dane osobowe będą przekazywane do państwa spoza obszaru Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy organizacji międzynarodowej? 

Z uwagi na zawarte umowy, dotyczące obsługi systemu informatycznego umożliwiającego nawiązanie kontaktu telefonicznego z daną osobą, wgląd do jej danych osobowych może mieć podmiot z terytorium Indii lub Stanów Zjednoczonych, realizujący usługi utrzymywania infrastruktury baz danych przechowywanych w systemach teleinformatycznych, tj. Aspect Software Inc. czy Aspect Technology Center (India) Pwt.ltd. Podmioty te nie zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych w szerszym zakresie. Wykonywanie praw podmiotów danych, odpowiednie zabezpieczenia oraz skuteczne środki ochrony prawnej zostały zapewnione poprzez zawarcie umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 RODO. Na żądanie każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane, Inspektor Ochrony Danych osobowych przekaże drogą elektroniczną kopię zawartej umowy oraz informacje o zakresie przekazywanych danych osobowych. W razie potrzeby i na wyraźne żądanie  dokumenty mogą zostać przesłane w formie papierowej kopii. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 1. Czy przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i inne podmioty jest bezpieczne? 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez uprawnione osoby oraz w sposób zapewaniający odpowiedni stopień bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich oraz do sprzętu służącego do ich przetwarzania oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i sprzętu przy zastosowaniu niezbędnych, określonych przepisami, środków techniczno-organizacyjnych, zgodnych z wymogami RODO. 

 1. Skąd zostały pozyskane moje dane osobowe? 

Dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora na podstawie Umowy Cesji wierzytelności, wynikającej z zawartej przez Panią/Pana umowy i będą podlegały dalszemu uzupełnieniu o informacje uzyskane od Pani/Pana lub od licencjonowanych podmiotów świadczących usługi detektywistyczne, a także z innych dostępnych i legalnych źródeł oraz rejestrów publicznych. 

 1. Przez jaki czas będą przetwarzane i przechowywane dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia względem Pani/Pana procesu dochodzenia roszczeń przez Administratora, w szczególności do czasu spłaty, czy wyegzekwowania roszczenia lub uzyskania prawomocnego orzeczenia o bezzasadności roszczenia przysługującego Administratorowi względem Pani/Pana.
W przypadku całkowitej spłaty lub wyegzekwowania roszczeń przez Administratora, będzie on od tego momentu przechowywał Pani/Pana dane przez okres przedawnienia Pani/Pana  ewentualnych roszczeń, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Roszczenia te mogą dotyczyć w szczególności takich przypadków jak zwrot nadpłat, zwrot nienależnych świadczeń, a także innych kwestii reklamacyjnych.

Niekiedy wierzytelność może stanowić przedmiot umowy cesji zawartej z innym podmiotem, w takim wypadku  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia zawarcia umowy, która przenosi  na inny podmiot prawa do przysługujących względem Pani/Pana wierzytelności.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit f) RODO

Art. 193 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o Funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. (Dz.U.2018.56 t.j. z dnia 2018.01.10) 

Ze względów rachunkowych i podatkowych, Pani/Pana dane osobowe zawarte w dowodach księgowych mogą być przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Podstawa prawna: Art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j. z dnia 02.20.2018 r.)

W przypadkach związanych z koniecznością stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przechowywane także przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku kiedy dotycząca Pani/Pana transakcja, została zarejestrowana. 

Art. 6 ust 4 oraz ust. 4a Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2017.1049 t.j. z dnia 30.05.2017 r.), a od dnia na 13 lipca 2018 r. na podstawie art. 49 ust. 1  Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723).  

Po upływie powyżej opisanych terminów przechowywania danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji. 

 1. Czy dane osobowe będą podlegały profilowaniu lub procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji? 

Nie, Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 1. Gdzie mogę złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych? 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pana iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, w tym RODO. Organem tym jest:

do dnia 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;

od dnia 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 Jakie są moje prawa względem Administratora dotyczące przetwarzania przez Administratora należących do mnie danych osobowych? 

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania informacji i potwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe dotyczą Pani/Pana, ich niezwłocznego sprostowania, uzupełniania lub ograniczenia przetwarzania, żądania udostępnienia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, a po zakończenia procesu dochodzenia i obrony roszczeń przez Administratora, także do żądania ich usunięcia. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora. 

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych, W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który postara się udzielić Państwu wszelkich niezbędnych informacji.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych informacji. Będziemy informować o każdej zmianie treści, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub treści przysługujących Pani/Panu praw. Ich najnowsza wersja będzie dostępna na niniejszej stronie internetowej.

Kontakt

Wybierz termin