Niżej przedstawiona Tabela Opłat i Prowizji przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów, którzy zawarli umowy kredytowe z bankiem NYKREDIT REALKREDIT A/S, a Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył wierzytelności NYKREDIT REALKREDIT A/S.

 Tabela Opłat i Prowizji

Rodzaj czynności Opłata (wyliczenie Opłaty)
Opłata za Wycenę Nieruchomości Będącej Przedmiotem Zabezpieczenia:

a)    dom jednorodzinny (także w budowie)

b)    lokal mieszkalny

c)    nieruchomość niestandardowa

d)   działka gruntu

 

a) 915 złotych

b) 500 złotych

c) 1.200 złotych

d) 500 złotych

Inspekcja Nieruchomości (w tym: ocena zaawansowania robót budowlanych w stosunku do Kosztorysu)
Prowizja za przygotowanie aneksu do Umowy 200 złotych
Opłata za Przedterminową Spłatę

a) Pierwszą Metodą Przedterminowej Spłaty

 

b) Drugą Metodą Przedterminowej Spłaty

 

 

bez opłat

 

Opłata Administracyjna - 200 PLN

 

Opłata z tytułu wystąpienia przez Nykredit o odpis księgi wieczystej Nieruchomości będącej Przedmiotem Zabezpieczenia potwierdzający, iż postanowienie sądu o wpisie Hipoteki stało się prawomocne wraz z kosztem uzyskania odpisu 50 złotych
Wysłanie monitu o nieterminowej spłacie zobowiązań wobec Nykredit 30 złotych
Wydanie na wniosek Kredytobiorcy informacji i pism o charakterze zaświadczeń lub opinii o historii Kredytu  

50 złotych

Sporządzenie historii Kredytu:

a) za rok bieżący

b) za każdy wcześniejszy rok

 

a) 30 złotych

b) 50 złotych

Koszt transferu środków pieniężnych w euro W kwocie płatnej przez Nykredit zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku, z i do którego kierowany jest przelew
Koszt dodatkowego polecenia zapłaty, jeżeli zostanie wygenerowane na żądanie Kredytobiorcy w dniu innym niż dzień wymagalności Spłaty 10 PLN

Kontakt

Wybierz termin